Strona główna

Zielona Białołęka

 

 Forum dyskusyjne

 

 

 

Co uchwaliła Rada m.st. Warszawy w sprawie terenu rekreacyjnego przy ul. Głębockiej, pomiędzy osiedlami Derby, Brzeziny i Lewandów.

 

 

Uchwała nr XCII/2689/2010 z 7 października 2010 r. w sprawie „uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rada Miasta zarezerwowała teren, który może być przeznaczony na obiekty publiczne. Poniżej orientacyjna mapka. Łączna powierzchnia obszaru ZP2 i U.12 , to ok. 4.8 hektara.

 

Studium opisuje funkcje terenów o symbolach ZP2 i U.12 następująco.

 

„ZP2 – tereny zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji, na których:

ustala się:

zachowanie min. 70% powierzchni biologicznie czynnej o charakterze zieleni urządzonej, z adaptacją wartościowych zadrzewień i roślinności naturalnej,

ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych,

dopuszcza się:

realizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej,

realizację zabudowy usługowej na potrzeby obsługi podstawowej funkcji terenu do wysokości 12 m,

realizację obiektów kultury (…)”

 

„U.12  - Tereny usług (do wysokości12 metrów), na których:

ustala się:

priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: (…) administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, (…) szkolnictwa, handlu, oświaty, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu (w tym dużych obiektów sportowych dla organizacji imprez międzynarodowych), transportu, łączności, itp. - o charakterze (…) ogólnomiejskim,

dopuszcza się lokalizowanie:

(…) niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej,

(…) funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową.

Profil usług może zostać uściślony w m.p.z.p.

 

Studium Uwarunkowań, to dokument o niezbyt dużej dokładności. Na jego podstawie przygotowuje się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które precyzują wszelkie sprawy i bardzo dokładnie lokalizują tereny o konkretnym przeznaczeniu. Od kilku lat przygotowywany jest plan miejscowy „rejonu węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej”, który obejmuje interesujący nas teren. Spodziewamy się, że jego publiczne wyłożenie dla mieszkańców odbędzie się w najbliższych miesiącach.

 

KONTAKT: Waldemar Roszak, radny dzielnicy Białołęka

e-mail: waldek(at)roszak.eu, tel. komórkowy: 0790-014066, www.roszak.eu